Poems in Chinese by:

Click on the poet name to view the poem titles

Bai Hua - China
Bei Dao - China
Ming Di - China
Duo Duo - China
Gu Cheng - China
Guo Jinniu - China
Han Dong - China
Hsia Yü (Xia Yu) - China
Hu Xudong - China
Jiang Hao - China
Jimu Langge - China
Liu Waitong - China
Lo Ch’ing - Taiwan
Lü De\'an - China
Na Ye - China
Kawa Niangji ལགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས། - China
Che Qianzi - China
Qin Xiaoyu - China
Trilingual renshi - Japan
Shang Ch\'in - Taiwan
Song Lin - China
Song Xiaoxian - China
Sun Wenbo - China
Wang Jiaxin - China
Aku Wuwu - China
Xiao Kaiyu - China
Ya Shi - China
Yang Lian - China
Ouyang Yu - Australia
Zhai Yongming - China
Zhang Zao - China
Zheng Min - China
Zheng Xiaoqiong - China
Zheng Min - China
• recently added
• original language
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• English translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• Dutch translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)