Poems in Zulu by:


Mazisi Kunene - South Africa
POEMS SET ON FIRE (IZINKONDLO ZEMILILO)
THEY ALSO ARE CHILDREN OF THE EARTH (NABO BANGABALO MHLABA)
THE THIRD EYE (LELO LIHLO LETHU)
MAGIC LEAF (IQABUNGA LOMLINGO)
FORSAKEN LOVE (OLWAMI UTHANDO)
THE HUNDREDTH SONG OF LOVE (INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO)
RETURN OF THE BIRD OF EXILE (IMBONO YASEKUDINGISWENI)

Bongekile Joyce Mbanjwa - South Africa
THIEF (ISELA)
I WILL ALWAYS SAY (NGOLOKHU NGISHILO)
FOR YOU TO UNDERSTAND (UKUZE UQONDE)
MYSTERIOUS SHIP (MKHUMBI WEZIMANGA)
A MARK (UPHAWU)

Gcina Mhlophe - South Africa
STRENGTHEN LOVE (Qinisani uthando!)
HISTORY IS A HEAVY MATTER (UMLANDO YINTO ENZIMA)

Mbuyiseni Oswald Mtshali - South Africa
KEEP OFF THE GRASS (UNGASONDELI OTSHANINI)
PIGEONS AT THE OPPENHEIMER PARK (AMAJUBA EPAKINI KAOPPENHEIMER)
THIS KID IS NO GOAT (LELIZINYANE ALISIYO IMBUZI)
HIGH AND LOW (PHEZULU NAPHANSI)
ALWAYS A SUSPECT (UMSOLWA NJALO)
THE SHEPHERD AND HIS FLOCK (UMALASI NOMHLAMBI WAKHE)
• recently added
• original language
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• English translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• Dutch translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)