previous | next
 
 
 

IQABUNGA LOMLINGO
Ngenziwa nguwe ukuba ngingaphezi
Wena okhulumela kimi
Wena ongihlaba ngophawu olubi
Uthi, “Sigqili sami culela abantabami”
Usho usunginike eyakho intonga
Intonga eyesabekayo athi angayithinta umuntu
Avevezele njengamahlamvu andninde kude nakude
Aze ayokufuna iqabunga, iqabunga elihlumayo
Athi ngalo ngithenga imifanekiso emikhulu
Ngithenga amalanga alandela ubunkanyezi
Ngithenga eyami inkululeko nobubanzi bayo
MAGIC LEAF
How will I ever forget you, magic leaf
Tormented as I am by your taunts
The prodding jeers and the branding iron
You command, “Slave, sing for my offspring!”
Burdening me with codes of torture that
Sow dread and paralysis to victims
Who tremble like forlorn leaves in the storm
I yearn for a budding leaf
Whose promise conjure possibility
As it scans a canopy of stars
Biding freedom, contemplating liberation
Will I ever forget encountering you
Magic leaf