JURYREGLEMENT

De prijs is ingesteld door VSBfonds op initiatief van Huub Oosterhuis.

De prijs

Artikel 1
De VSB Poëzieprijs bedraagt € 25.000, - en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar.
De prijs wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd in de periode 1 september 2014 – 31 augustus 2015. Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in bedoelde periode, dingen niet mee.
De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.
Bij twijfel omtrent artikel 1.2 of artikel 1.3 dient de jury het bestuur van de Stichting VSB Poëzieprijs te raadplegen, waarbij het bestuursoordeel bindend is.
Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van Stichting VSB Poëzieprijs.
Een dichter aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd.

De jury

Artikel 2
Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden, die voor één jaar worden benoemd.
Het bestuur van Stichting VSB Poëzieprijs benoemt de leden van de jury, mede op voordracht van de zittende jury. Met het oog op de continuïteit zal in beginsel één lid van de zittende jury worden benoemd in de volgende jury.
De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

Werkwijze jury

Artikel 3
Bundels kunnen het hele jaar door worden ingezonden. De termijn van inzending voor de VSB Poëzieprijs 2015 sluit op 31 augustus 2015. Inzendingen dienen in zevenvoud per titel te geschieden aan:
             Stichting VSB Poëzieprijs
             T.a.v. het bestuur
             Postbus 10819
             1001 EV Amsterdam

De jury nomineert vijf bundels voor de prijs.
De genomineerde bundels worden eind oktober / begin november 2014 bekend gemaakt.
De auteur van de bekroonde bundel wordt op woensdag 28 januari 2015, de vooravond van Gedichtendag, bekend gemaakt.

Algemeen

Artikel 4
Uitgeverijen kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of winnen van de VSB Poëzieprijs 2015 niet verhalen op de organisatie van de VSB Poëzieprijs (Stichting VSB Poëzieprijs, VSBfonds, Poetry International).


 
 
 

VSB POËZIEPRIJS 2016
• All editions
• All activities
 

Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)  

Poetry International brings you the best poetry worldwide, online, via the stage or on the street. Support us. Become a Friend.

Poetry Shop