previous
 
 
 

Soko - Vhudzijena
Ewoi Soko,
Vhudzijena, Mukanya
Hekanhi Mbereka
Makwiramiti, mahomu-homu
Vanopona nekuba
Vanamushamba negore
Makumbo mana muswe weshanu
Hekani Soko yangu yiyi
Vakaera mutupo umwe nashe
Vana VaPfumojena
Vakabva Guruuswa
Soko Mbire yaSvosve
Vanobva Hwedza
Vapfuri vemhangura
VekuMatonjeni vanaisi vemvura
Zvaitwa matarira vari mumabwe
Mhanimani tonodya, svosve tichobovera
Maita zvenyu rudzi rukurue
Matangakugara
Vakawana ushe neuchenjeri
Vakufamba hujeukidza kwandabva
Pagerwe rinongova jemedzanwa
Kugara hukwenya-kwenya
Vari mawere maramba kurimba
Vamazvikongonyadza kufamba hukanyaira
Zvibwezvitedza, zvinotedzera vari kure
Asi vari padyo vachitamba nazvo
Zvaitwa mukanya rudzi rusina chiramwa
Maita vari Makoromokwa, Mugarandaguta
   
Aiwa zvaonekwa Vhudzijena
Soko - Vhudzijena
Thank you Soko
White-hair, The Pompous one
Thank you Bearer of Children
The Tree-climber, one-who-always-barks
Those who survive by stealing
Those who bath only once in a year
Those who have four legs, the tail being the fifth
Thank you very much my dear Soko
           
Those who have the same totem as the chief
The descendants of Pfumojena
Those who came from Guruuswa
Soko Mbire of Svosve
Those who come from Hwedza
The iron-smelters
The rain-makers of Matojeni
A good service has been done the alert one, those in in the rocks
We eat centipedes, we throw ants into our mouths
Thank you for the good service, great lineage
The original inhabitants
Those who obtained chieftainship through    shrewdness and diplomacy
The one who constantly looks back when moving
Wherever they settle there is quarreling and crying
When seated you are constantly scratching your body
Those always on the cliffs, who refused to till the land
The pompous one who walks proudly
The Slippery-rocks that are slippery to those come from afar
But is friendly to those in the vicinity
It has been done, a lineage that does not refuse to perform a task no matter how it is treated
Those on the steep rocks and cliffs, one-who-rests-only-when-he-is-full
   
Indeed your kindness has been seen, White-hair