next
 
 
 

Shava - Museyamwa
Maita Shava,
Mhofu yomukono, Ziwewera
Hekani Mutekedza
Vakatekedzana paJanga
Vakapiwa vakadzi munyika yavaNjanja
Hekani Mutekedza, vari uHera Mukonde
Zvaitwa Mhukahuru, vemiswe inochenga miviri

                           
Ziendanetyaka, mutunhu une mago
Vanovangira vashura vhu, kutsivira mutumbi
Chidavarume, vanovhimwa navanonyanga
Vasakamonera vakadzi dzenhema
Vanomonera vakadzi dzamangondi

                   
Vanochemera wavatanga
Vane misodzi inodonha pasi
Kuti yadonha yoda nhevedzo yeromunhu ropa
Tonotenda vari Matenhere
Vari pazvikomo zveMbwenya
Maita veTsambochena, Mhofu yomukono
Kuyambuka rwizi mvura yakwira makomo
Totenda voMuchimbare, veGuruuswa
Vane nzangachena kunge mwedzi wejenachena
Kuziva zvenyu VaShava Mukonde, vari Gombe
Zvaonekwa vahombarume, zvaitwa Mbiru
Aiwa, zvaonekwa Sarirambi, zvaiitwa Nyashanu
Shava - Museyamwa
Thank you Shava
The Great Eland bull, The Runaway
Thank you very much The-one-who-carries heavy-loads
Those who challenged each other at Janga
Those who were given wives in the country of the Njanja people
Thank you my dear Mutekedza, those in uHera Mukonde
It has been done Great Animal, thosewith tails that are intimate with body

                           
    One with sounding feet, one who comb of wasps
Those who chase those who portend     death, as compensation for a corpse
One-who-likes-men, hunted only by those who do so with caution
Those who do not wrap women with lies
Those who embrace and bend women

                   
Those who yearn for the original one
Those with tears that are too sacred fall to the ground
But if they fall, they must be accompanied with human blood
    We are so thankful those in Matenhere
Those who lie in the hills of Mbwenya
Thank you those those of White Bangles, Great Eland Bull
Crossing the river after the waters     have ascended the mountains
We are so thankful those in Muchimbare, those of Guruuswa
Those with white settlements that resemble the whiteness of the full moon
It is your custom to be kind, Shava Mukonde, those in Gombe
Your kindness has been seen great hunter, it has been done Mbiru
No, your kindness has been seen, Sarirambi, it has been done Nyashanu