next
 
 
 

OBRAZ V OKNU
Ljubim te, sivi obraz, v sivem
oknu kavarne — prièakujoèi
obraz —
V dobi zlomljenih osti, ladij,
jamborov — v srcu šop
pušèic — v oèeh siva brezvolja,
ti že veš: Z neba
se kot slap luèi
razlije na nas.Lahko bomo gledali
zibanje morij zelenih
in videli strašne vrtince,
mornarje na jamborih
brez nervoznosti.
A Face by the Window
I love you, the grey face in the grey
window of the coffee house - the face
with expectations.-
In the age of broken spears, ships,
masts - the heart full of
arrows - grey apathy in the eyes,
you would know: It spills
over us like a cascade of light
from the sky.

We will be able to look at
the swaying of the green seas
and see terrifying whirlpools,
sailors on masts,
without nervousnes.