vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

SITAAT I
hân do dochst te min
dat wit it fjoer dat wachtet
dat wit it wurk dat leit
hân

de kerrel sân ûnder de simmerfoet
de snieflok yn `e bernehân
it droege hert yn de bange minskelea
it tydlike yn it tydlike
dêr't ik fan miende dat it
frege om in minskehân

hân do nimst my net serieus
en alles dochst heal
útsein sear dan bist as koraal
dan stekst as stien

hân wêrom stiet net dy oar
har namme op dyn rêch
en wol myn ferhaal yn dyn búk

simmerfoet yn de kerrel sân
bernehân yn de snieflok
it tydlike as sykte yn it bolle
goade-each dat kreaket
en knypt
                    knypt en kreaket
fielt plak siket en stjert

hân do dochst te min
en alles datst dochst is lykas seks
it groeit en liket alle dagen mear
fertroud lit it in gerdyn del

as in hân sa min
sa hân
hân
CITAAT I
hand je doet te weinig
dat weet het vuur dat wacht
dat weet het werk dat ligt hand

de korrel zand onder de zomervoet
de sneeuwvlok in de kinderhand
het droge hart in het bange mensenlijf
het tijdelijke in het tijdelijke waarvan ik dacht
dat het vroeg om een mensenhand

hand je neemt me niet serieus
en alles doe je half behalve pijn
dan ben je als koraal
dan steek je als steen

hand waarom staat niet die ander
haar naam op je rug
en wel mijn verhaal in je buik

zomervoet in de korrel zand
kinderhand in de sneeuwvlok
het tijdelijke als ziekte in het bolle
godenoog dat kraakt
en knijpt
                      knijpt en kraakt
voelt zoekt plek en sterft

hand je doet te weinig
en alles wat je doet is net als seks
het groeit en lijkt elke dag meer
vertrouwd laat het een gordijn neer

als een hand zo weinig
zo hand
hand

Opmerking redacteur: Previously published on www.farsk.nl