previous | next
 
 
 

drie jonkvrouwen weergekeerd
Men is laat opgestaan, zomer hangt zwaar
van de hemel omlaag, zelfs de geuren zijn paarsermen is in de boomgaard gegaan, ziet daar
drie jonkvrouwen staan, naakt, alsof zij er warentussen het valfruit zingen zij wat alle zin
tuigen te boven gaat, keelkruid dat zich vertaaltin stuifmeel, melk van rozen, maden
op zoek naar letters, lelies, haast nog lelies -
three damsels returned
One got up late, summer hangs heavily
down from the sky, even the smells are purplerone has gone into the orchard, sees there
three damsels, naked, as if they were thereamong the fallen fruit they sing what’s beyond
all senses, throatweed that rewords itselfas pollen, milk of roses, worms
looking for letters, lilies, nearly lilies still –