en/nl previous | next
 
 
 
OVERIG NIEUWS
Een stedelijke omgeving, een fietstocht
iemand rijdt van een ponton af de rivier in, sterft
je praat met hem over wat je gezien hebt
was het een ongeluk
je spreekt je uit over het gemak van het woord lot
je spreekt je uit over de omstandigheden thuis, de liefde voor een man
het afscheid dat is voorbereid ondanks materieel, lees: geld, kind en goed
je herinnert je de foto al in ‘Havennieuws’ de dag erna
volgelopen, onherkenbaar opgeblazen
je vraagt je zoon wat hij erin ziet
is het vrouwelijk of mannelijk, vraagt hij, een vuilniszak
een kleine badkuip, een luchtbed, een etalagepop
hij ziet er veel in, maar wat is het wil hij weten
je koestert de intimiteit
 
Je wijst op iets wat lijkt op stuur, pols, vingers, touw
je spreekt je uit over de dood die zomaar kan komen
je spreekt je uit over de slordigheid van je zoon
nu is zijn horloge weg,
donderdag verloor hij zijn lederen jasje
alsof je niet van je dingen houdt, zeg je
hij glimlacht, streelt jouw wang
een geloofskwestie krijgt de ruimte
je spreekt je uit over het verlangen naar onderwerping
je wilt een rit maken zonder bestuurder, volautomatisch
je zegt dat je niet weet wie hier eigenlijk de touwtjes in handen heeft
je spreekt je uit over het onophoudelijke roken
dat je maar wat aanklooit,  dat je zou willen dat het anders afloopt
een geslaagde poging vereist een zekere expertise, zeg je
 
de bereidheid ver te gaan
OTHER NEWS
An urban environment, a bike ride
someone drives off a pontoon into the river, dies
you tell him what you saw
was it an accident
you speak about the ease of the word fate
you speak about the situation at home, the love for a man
the send-off prepared in spite of equipment, i.e.: money, child and goods
you can already remember tomorrow’s photograph in the ‘Harbour News’,
saturated, bloated beyond recognition                          
you ask your son what he makes of it
is it male or female, he asks, a bin bag
a small bathtub, a Lilo, a shop-window dummy
he sees an awful lot, but what is it, he wants to know
you cherish the intimacy
 
You point at what looks like steering wheel, finger, rope
you speak about how death can take you by surprise
you speak about your son’s sloppiness
now he’s gone and lost his watch,
on Thursday it was his leather jacket
as if you don’t care about material things, you say
he smiles, strokes your cheek
giving scope to a religious matter 
you speak about the desire for subjugation
you want a ride without a driver, fully automatic
you say you’re not sure who actually is pulling the strings
you speak up about the incessant smoking                                                      
that you’re just mucking about, that you wish it’d end differently      
a successful attempt requires a certain expertise, you say                       
 
the willingness to go far