previous | next
 
 
 
Video

English | Video

Stoel
Ik stond naast een tafel en het verontrustte mij dat ik zo
alleen was en opeens hoorde ik het kloppen erg
zachtjes weliswaar maar iets maakte zich kenbaar.
Het was zo subtiel dat ik moest knielen, zo vond ik de
stoel en ik raakte het hout zoals je een tong raakt, ik
legde mijn vinger in een nerf, het begon onmiddellijk te
schemeren en dieren stonden om ons heen.
Inmiddels was ik al niet veel groter dan een speldenpunt
en innerlijk dronken de stoel zond mij zijn gedachten, vrij
technisch maar gevolgd door het ruisen van bomen
voor even, een seconde of drie werd ik stoel. Het was zalig, zalig
dat hout in mijn wervels! De klop in mijn been, een bestaan
zonder bloed of gedachten. En stil te staan eeuwig. En
opgetild. En altijd die functie en een
innerlijk waaien van de bomen afkomstig.
Chair
I stood next to a table and it disconcerted me that I was so
alone and all of a sudden I heard a knocking
very softly it is true but something made itself known.
It was so subtle that I had to kneel down, that is how I
found the chair and I touched the wood the way you
touch a tongue, I placed my finger in a vein, twilight
instantly fell and animals stood all around us.
By then I was not much bigger than a pin-point and
intrinsically drunk the chair transmitted to me its thoughts,
fairly technical but followed by the rustling of trees
briefly, for a second or three I became chair. It was blissful, blissful
that wood in my vertebrae! The knock in my leg, an existence
without blood or thoughts. And to stand still eternally. And
lifted up. And always that function and an
intrinsic blowing emanating from the trees.