previous
 
 
 

SLANGENS BOG/HER ER HVAD DER SKETE: GUD SKABTE SLANGEN. SÅLEDES HAVDE OGSÅ DEN UTOPI BAG ØJNENE: LYKKE OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT. NOGET AT LADE VOKSE. MEN MODSAT MENNESKET VISTE SLANGEN STØRRE TILBØJELIGHED FOR UDVIKLING OG VÆKST END FOR DET EVIGE LIV, SÅ I PARADIS VENDTE DEN SIG MOD KUNDSKABENS TRÆ OG DETS LYSE PÆRER. SELVOM MENNESKET SMIGREDE SIG AF AT HAVE GIVET TINGENE NAVN OG SAT SMÅ SKILTE VED, SÅ VAR DET IKKE ALLE TING DET HAVDE NAVNGIVET, OG EFTER AT SLANGEN OG MENNESKET TOG KUNDSKABEN NED FRA GRENENE, SAD INGEN AF NAVNENE FAST PÅ TINGENE MERE OG MANGE FØLELSER SKULLE KOMME OG MANGE TING SKULLE SIDENHEN TÆNKES SOM MANGLEDE NAVN. DA OPSTOD BÅDE KRIGENE OM TINGENE OG KRIGENE OM NAVNENE PÅ TINGENE OG MANGE HAR LIGGET OG VIL LIGGE DØDE HEN PÅ MARKEN. DA PARADIS BLEV SPRÆNGT ÅBENT MEDBRAGTE SLANGEN DÉT LILLE STYKKE AF HAVERNES HAVE SOM VAR BLEVET EN DEL AF DEN SELV: DENS ØJEÆBLE MED INDHEGNINGEN, MED SKILTENE, MED GRÆSSET OG LØVEN OG LAMMET OG DERES SIDE OM SIDE. OG DEN LILLE BID LYS PÆRE SOM KUNNE HJÆLPE UDVIKLINGEN PÅ GLED. SÅ MENS DEN PÅ MAVEN SNOEDE SIG GENNEM DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER VAR DET MED EN OPFORDRING TIL MENNESKET OM AT OVERGIVE SUVERÆNITET TIL ALMENVÆLDET: “HVEM ER DU? LAD OSSS OM DET, SSSMUKKE, GIV OSSS SSSKÆBNER! AMENAM.” MEN OGSÅ ALTID MED ET BILLEDE AF PARADIS – LYKKE OG SAMLIV OG SKØNNE NAVNE PÅ SKILT – LIGE PÅ TUNGEN, TIL ET FÆLLES BEDSTE SÅ VIDT MULIGT: “LAD OSSS SSSAMMEN DANNE ET LUKKET KREDSSSLØB AF GIV OG TAG. AF OSSS ER DU KOMMET TIL OSSS SKAL DU BLIVE FRA OSSS SSSKAL DU IGEN OPSSSTÅ. AMENAM. OG SSSLIKKE PÅ DIN SSSTORETÅ. HIHI. SSSMUKKE.” SLANGEN VOKSEDE OG HED MANGE NAVNE: MIDGÅRDSORMEN I KOMBINATION MED JÆTTEN YMER OG PÅ ET TIDSPUNKT BLEV DEN OPDAGET OG UDPEGET OG KALDT VED ENDNU ET NAVN: LEVIATHAN SOM DET STATSMONSTER DEN VAR. DET KUNNE HAVE VÆRET GUD DER SLAGTEDE SLANGEN FOR AT LADE DE RETFÆRDIGE PATTE PÅ DEN TIL SAMFUNDSDANNELSENS FREMME. MEN DET VAR SLANGEN SELV, DER SLAGTEDE DEN DEL AF MENNESKET SOM VAR SLANGE. ZIGZAG: DEN VAR SÅ DIALEKTISK, DEN HAVDE TO PERSPEKTIVER I ØJET, DET ALMENE OG DEN ENKELTE. LYKKE OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT OG NOGET AT LADE VOKSE. OG DET SLAGTEDE BLEV SALTET OG DISTRIBUERET SÅ ALLE KUNNE SUTTE PÅ DET SÅ DET VAR EN FEST. SLANGEN VOKSEDE CHOKERENDE OG BLEV ET KOMPLICERET VÆSEN MED BROER OG PASSAGER TIL AT TRANSPORTERE LEGEMER RUNDT I STIGENDE FLYGTIGE OG FLEKSIBLE MØNSTRE: “VI ER SSSCENEN OG DET DER BEVÆGER SSSIG PÅ DEN. HOLY SSSHIT! DET ER OSSS. GIV OSSS SSSKÆBNER! NOGLE SSSOM SSSTJERNER TIL AT LYSSSE PÅ HIMLEN LIGESSSOM OPIUM FOR FOLKET OG NOGLE TIL AT LÆGGE EN SSSLAGS FUNDAMENT. DEM VI KNUSSSER DE SSSKAL DANNE GRUNDLAG. DU SSSKAL DANNE GRUNDLAG LILLE HJERTE, RENE MEL.” DEN VOKSEDE OG DEN FIK FLERE OG FLERE NAVNE: FLEXICURITAS REX FX. OG FLERE KØN: BIG PIK OG GULEROD, BLINGBLING MÖTHERFÜCKER, STATSKUSSE, VIDRONNING OG SÅ DEN TVEKØNNEDE TYRANNOSAURUS FLEX, STAT OG MARKED I ÉN WIN-WIN, BARE ANTALLET AF HOVEDER: UDOVER STAT OG INDIVID OGSÅ DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG HÆREN AF DEM SOM KÆMPER OM MAGTEN OG ÆREN OG DEN STORE BIL MED FJERNSYNET I. OG SLANGEN BLEV VED MED AT UDBYGGE MED NETVÆRK, INCITAMENTSSTRUKTURER OG PROJEKTANSÆTTELSER. DET VAR ANTALLET AF HÆNDER DER IKKE VIDE HVAD DE ANDRE GØRE. KOLDE OG VARME. OG ANTALLET AF BRYSTER, BÅDE GOOD BREAST OG BAD BREAST, HVORFRA PISK OG FLØDE OG LIVSLANG LÆRING FLYDER FRIT. DEN STORE BIL OG LØVEN OG LOVEN OG SAMLIV SÅ VIDT MULIGT. I HVERT FALD DELE AF SLANGEN SÅ HVOR STOR DEN VAR BLEVET OG AT DET IKKE NØDVENDIGVIS VAR GODT, I HVERT FALD ÉN STEMME I SLANGEN ØNSKEDE AT LADE DET NAVNLØSE I MENNESKET BLIVE VED MED AT VÆRE NAVNLØST, BLIVE VED MED AT VÆRE GENSTAND FOR DEFINITION, VÆRE KILDE TIL STADIG NYE NAVNE OG NYE TING. I AL TID. DET VAR EN UNDERLIG UTOPI. DET VAR EN UTOPI AF ÅNDEHULLER I SLANGEN. AF HULLER SOM SLANGEN LOD OPSTÅ I SIT FLÆSK, I SIN TOTALITET. EN UTOPI AF HVER ENKELTS FRIE HAVE I HJERTET, INDEHOLDT I DEN STORE, MED SKILTE OG NAVNE OG LYKKE OG LAM OG NOGET AT LADE VOKSE. NOGET AT BRUGE TIDEN PÅ. DELE AF SLANGEN SÅ OG HÅBEDE AT DET VAR GODT NOK.
THE BOOK OF THE SERPENT / HERE IS WHAT HAPPENED: GOD CREATED THE SERPENT. THUS THE SERPENT ALSO HAD UTOPIA BEHIND THE EYES: HAPPINESS AND HARMONIOUS COHABITATION WHEREVER POSSIBLE. SOMETHING TO GROW. BUT UNLIKE MAN THE SERPENT SHOWED A GREATER INCLINATION FOR DEVELOPMENT AND GROWTH THAN FOR ETERNAL LIFE, SO IN PARADISE HE TURNED TO THE TREE OF KNOWLEDGE AND ITS SHINY PEARS. EVEN THOUGH MAN FLATTERED HIMSELF FOR HAVING GIVEN NAMES TO THINGS AND PUT LITTLE SIGNS ON THEM HE DID NOT MANAGE TO NAME THEM ALL, AND AFTER THE SERPENT AND MAN TOOK KNOWLEDGE DOWN FROM THE BRANCHES, NONE OF THE NAMES STUCK TO THINGS ANY MORE AND MANY FEELINGS WOULD COME AND ALSO MANY THINGS THAT WOULD LATER LACK A NAME. THEN THERE WERE THE WARS ABOUT THE THINGS AND THE WARS ABOUT THE NAMES OF THE THINGS AND MANY LAY DEAD AND WOULD LIE DEAD ON THE FIELD. WHEN PARADISE WAS BLOWN OPEN THE SERPENT TOOK WITH HIM THAT SMALL PIECE OF THE GARDEN OF GARDENS WHICH HAD BECOME A PART OF HIMSELF: HIS EYEBALL WITH THE ENCLOSURE, WITH THE SIGNS, WITH THE GRASS AND THE LION AND THE LAMB AND THEIR SIDE BY SIDE. AND THE TINY LIGHT PEAR THAT WOULD HELP THINGS TO GROW. SO AS HE TWISTED THROUGH THE FOLLOWING CENTURIES ON HIS BELLY IT WAS WITH AN INVITATION TO ALL MEN TO SURRENDER THEIR SOVEREIGNTY TO THE COMMON GOOD: “WHO ARE YOU? LET USSS TAKE CARE OF THAT, SSSWEETIE, GIVE USSS DESSSTINIES! AMENAM.” BUT ALSO ALWAYS WITH A PICTURE OF PARADISE – HAPPINESS AND COHABITATION AND BEAUTIFUL NAMES ON SIGNS – ON THE TIP OF HIS TONGUE, FOR THE GREATEST COMMON GOOD: “LET USSS FORM A CLOSED SSSIRCLE OF GIVE AND TAKE. FROM USSS YOU HAVE COME TO USSS TO USSS YOU MUST GO FROM USSS YOU MUST RISSSE AGAIN. AMENAM. AND LLLICK YOUR BIG TOE. HEEHEE. SSSWEETIE.” THE SERPENT GREW AND HAD MANY NAMES: THE MIDGARD SERPENT COMBINED WITH THE GIANT YMIR AND AT ONE TIME HE WAS DISCOVERED AND SPOTTED AND CALLED BY YET ANOTHER NAME: LEVIATHAN AS THE STATE MONSTER HE WAS. IT COULD HAVE BEEN GOD WHO SLAUGHTERED THE SERPENT TO LET THE RIGHTEOUS SUCK ON HIM FOR THE PROMOTION OF SOCIAL DEVELOPMENT. BUT IT WAS THE SERPENT HIMSELF WHO SLAUGHTERED THE PART OF MAN THAT WAS SERPENT. ZIGZAG: HE WAS SO DIALECTICAL THAT HE HAD TWO PERSPECTIVES IN HIS EYE, THE UNIVERSAL AND THE INDIVIDUAL. HAPPINESS AND COHABITATION WHEREVER POSSIBLE AND SOMETHING TO GROW. AND THE SLAUGHTER WAS SALTED AND DISTRIBUTED FOR ALL TO SUCK ON IT SO IT WAS A FEAST. THE SERPENT GREW SHOCKINGLY AND BECAME A COMPLEX CREATURE OF BRIDGES AND PASSAGES TO TRANSPORT BODIES AROUND IN RISING FLEETING AND FLEXIBLE PATTERNS: “WE ARE THE SSSCENE AND WHAT MOVESSS AROUND ON IT. HOLY SSSHIT! IT ISSS USSS. GIVE USSS DESSSTINIESSSS! SSSOME LIKE SSSTARSSSS TO SSSHINE IN THE SSSKY JUSSST LIKE OPIUM FOR THE PEOPLE AND SSSOME TO LAY A SSSORT OF FOUNDATION. THE PEOPLE WE FUCK WILL FORM THE BASSSISSS. YOU WILL FORM THE BASSSISSS LITTLE HEART, PURE LAMB.” HE GREW AND HE GOT MORE AND MORE NAMES: FLEXICURITAS REX FOR EXAMPLE. AND MORE GENDERS: BIG PRICK AND CARROT, BLING BLING MÖTHERFÜCKER, STATE PUSSY, FAIRY QUEEN AND THEN THE HERMAPHRODITE TYRANNOSAURUS FLEX, STATE AND MARKET IN ONE WIN-WIN, JUST THE NUMBER OF HEADS: IN ADDITION TO STATE AND INDIVIDUAL ALSO THE PRIVATE SECTOR AND THE ARMY OF THOSE WHO STRUGGLE FOR POWER AND GLORY AND THE BIG CAR WITH TV. AND THE SERPENT WENT ON EXPANDING WITH NETWORKS, INCENTIVE STRUCTURES AND PROJECT RECRUITING. HE WAS ALL THE HANDS THAT DON’T KNOW WHAT THE OTHERS DO. COLD ONES AND HOT ONES. AND ALL THE BREASTS, BOTH GOOD BREAST AND BAD BREAST, FROM WHICH WHIP AND CREAM AND LIFELONG LEARNING FLOW FREELY. THE BIG CAR AND THE LION AND THE LAW AND COHABITATION WHEREVER POSSIBLE. AT ANY RATE PARTS OF THE SERPENT SAW HOW BIG HE HAD GOT AND THAT THIS WAS NOT NECESSARILY A GOOD THING, AT ANY RATE ONE VOICE IN THE SERPENT WANTED TO MAKE THE NAMELESSNESS IN MAN REMAIN NAMELESS, GO ON BEING AN OBJECT FOR DEFINITION, BECOME A SOURCE OF EVER NEW NAMES AND NEW THINGS. FOR ALL TIME. IT WAS A STRANGE UTOPIA. IT WAS A UTOPIA OF BREATHING HOLES IN THE SERPENT. OF HOLES THAT THE SERPENT MADE OPEN IN HIS FLESH, IN HIS TOTALITY. A UTOPIA OF A FREE GARDEN FOR EVERYONE IN THE HEART, CONTAINED IN THE GREAT GARDEN, WITH SIGNS AND NAMES AND HAPPINESS AND LAMB AND SOMETHING TO GROW. SOMETHING TO SPEND ONE’S TIME ON. PARTS OF THE SERPENT SAW AND HOPED THAT IT WAS GOOD ENOUGH.