previous | next
 
 
 

KALWIN
Szczupły. Nieśmiały.
Krótki sen. Bóle głowy.
Bał się lęku.

Żył w czasach turystyki zbrodni.
Listy podejrzanych. Aresztowania. Egzekucje.

Dla piromanów dobry czas. Podczas procesji
na sześciu miejscach zadumy
stosy palących się skazańców.

Niewyczerpane aleje zdrady.

Rok 1535. W Paryżu.
Drobiazgowo przeszukano mu pokój.
Skonfiskowano papiery. korespondencję.

Jest autorem traktatu o śnie duszy.

U katolików dopatruje się zuchwałości szatana.
Do tego dżuma. Klęska głodu.

Rok 1541. Powrót do Genewy.
Wzajemne prowokacje.
Fanatyczna nienawiść.

Ujadający na ulicach terror.

Nie ratuje go religia. Utopijna wizja wieczności.
Słabnie. Coraz bardziej słabnie.

Oschły krajobraz. Czerwona strużka światła.
Pogłos zła.

Słabnie. Coraz bardziej słabnie.
Umiera.
Nawrócony na grzech.
Calvin
A slim one. And shy.
Little sleep. Headaches.
He was afraid of fear.

He lived in an age of crime tourism.
Letters of suspects. Arrests. Executions.

A good time for pyromaniacs. During processions
on six sites of meditation
stakes of burning convicts.

Inexhaustible avenues of treason.

The year 1535. In Paris.
His room was meticulously searched.
Confiscated papers. Correspondence.

He’s the author of a treatise on the soul’s dream.

In Catholics he discerns Satan’s audacity.
To top it all bubonic plague. Famine.

The year 1541. Return to Geneva.
Mutual provocations.
Fanatic hatred.

Terror yapping in the streets.

Religion doesn’t save him. A utopian vision
of eternity.
He weakens. Weakens more and more.

A dry landscape. A red trickle of light.
Echo of evil.

He weakens. Weakens more and more.
He dies.
Converted into sin.