previous | next
 
 
 

Hondo
Ndakaenda kuhondo
Ndaive naye hondo
Ndakafema mweya wake
Ndakabata mapendekete arufu
Ndikarara naye, akandipa njovhera mupfungwa.

Ndakaenda kuhondo
Ndaive naye hondo
Ndakatsvoda ndikapuruzira mabhambu
Ndakauchirira mhere dzevaifa ndichinakidzwa.

Zvino ndonzwazve
Kuti mati mave kutangazve imwe hondo!

Imbomirai zvishoma, mirai
Ini, ndipindureiwo
Munoda kuti ndife kangani
Kuti muzive kuti ndakafa?
Hamuoni honye dzakakora here
Dziri kutakanyika dzichibva mumuromo mangu
Ipo pano pandiri kutaura neni?
War
I have been to war
I have been with war
I have smelt and touched
And even made love to death
And got gonorrhoea in my soul.

I have been to war
I have been with war
Kissed and waltzed with gunshots
Applauded screams and shrieks.

Now I hear
You want to start again
Yet another war!

Excuse me, but I,
How many times
Must I die
For you to know
I am a dead?
Don’t you see maggots
Coming out of my mouth
As I try to talk to you . . .