previous | next
 
 
 

I REAKTOR
Berggrunden vrider sin massa och hamnar i rätt hack. Kontinentplattor kantrar och klyvs. Kom Leatherface min älskade, glid in i ansiktet av hemlighetens bestialers längtan. Känn ytberöringen som kokar skakar hårt under den sköra korngränshuden. Kom Golem sjuder under kräldjuren av våra händers kroppar. Vid läderömsningen av blottlagda människoider. Glid in i kyssens tunga tunnelmaterial.

Under skölden krälar, under skölden krälar rabiat och orgiastisk bulimi. Äta in i köttet kräkas älskade och ätas in i köttet kräkas älskade i obarmhärtig blodbultande köttets vanmakts återvändo.

Lyssnar, mäter, kalibrerar: störningar ur yttre rymdens nobusfärer.

Det är inte döden det är kanten fäller ner visiret vi ska riva loss den mörka massan från varandras yttre halo spräck itu och blunda gå i glacialens riktning Ivo klättrar fjärmar mig och jag ner under ytan stim av sångfisk mellan pelarna jag bildar ubåt känner köttets kränkningar men sänder inga ljudsignaler jag behärskar ubåtsväggens plåtar vattenmassorna.

Jag behärskar ubåtsväggens plåtar.
Ivo klättrar heroinet sjunger.
Inför hemlighetens skevnads brant av Intet.
IN REACTOR
The bedrock wrenches its mass and ends up in the right notch. Continental plates topple and are cleft. Come Leatherface, my love, glide into the face of the secret’s bestial longing. Feel the surface contact that boils shakes hard beneath the fragile grainboundaryskin. Come, Golem simmers beneath the crawlanimals of our hands’ bodies. At the leather-shedding of exposed humanoids. Glide into the heavy tunnel material of the kiss.

Beneath the shell crawls, beneath the shell crawls a frenzied and orgiastic bulimia. To eat into the meat puke beloved and be eaten into the meat puke beloved in merciless bloodthrobbing flesh’s powerless return.

Listen, measure, calibrate: disturbances from the nobuspheres of outer space.

It is not death it is the edge folds down the visor we will tear loose the dark matter from each other’s outerhalo crack apart and close eyes move toward the glaciality Ivo climbs me away and I down beneath the surface shoal of song fish between the pillars I form submarine feel the violations of the flesh but do not emit any warning signals I master the plates of the submarine wall the water masses.

I master the plates of the submarine wall.
Ivo climbs the heroin sings.
Before the secret’s warp slope of Nothing.