previous | next
 
 
 

ضمائر منفصلة
هو يلعب قطارا ً
هي تلعب صفارة
هم يرحلون.

هو يلعب حبلاً
هي تلعب شجرة
هم يتأرجحون.

هو يلعب حلماً
هي تلعب ريشة
هم يطيرون.

هو يلعب جنرالاً
هي تلعب جيشاً
هم يعلنون الحرب.
Pronouns
He plays a train.
She plays a whistle.
They move away.

He plays a rope.
She plays a tree.
They swing.

He plays a dream.
She plays a feather.
They fly.

He plays a general.
She plays army.
They declare war.