previous | next
 
 
 

PRZYGODA
Czy Big Bang to był tylko seks? Rodzajowa
pomyłka, drgnienie wskutek drgań? O,
kapitanie, nie chciałbyś pływać we wrzącym
akwenie tego wiersza, a zawinąwszy
do jego portu, nie poszedłbyś do łóżka
z żadną czyhającą na ciebie w jego śliskich
zaułkach dziewczyną. Niech chór potwierdzi
energetyczny audyt: tutaj zegar
nie ma wskazówek. Wąż ma wskazówkę
zamiast głowy, ale zwija się w kłębek.
Dziewczyny o zgubnych proporcjach
z wysoka rzucają te kłębki w noc.
AN ADVENTURE
Was the Big Bang only about sex? A generic
mistake, a tremor due to other tremors? Oh,
captain, you wouldn’t like to swim in the scalding
basin of this poem, and having entered
its harbor, you wouldn’t go to bed with any
girl lurking for you in its slimy
alleys. Let the choir confirm
the energetic audit: here a clock
has no hands. A snake has a hand
instead of a head, but it curls up into a ball.
Girls of fatal proportions
throw those balls from heights into the night.